•  تامین و توزیع کننده قطعات خودرو (بازرگانی طهماسبی)   

رویداد شماره یک

1398-05-05 04:30 به 1398-05-06 04:30 (Asia/Tehran)

ثبت نام در این رویداد بسته شده است

درمورد موضوع سمینار یک یا دو پاراگراف توضیح دهید.

سخنرانان را معرفی کنید

تیم شرکت

نام و نام خانوادگی، تخصص

در یک پاراگراف توضیح مختصری از رزومه ی فرد بدهید.

تیم شرکت

نام و نام خانوادگی، تخصص

در یک پاراگراف توضیح مختصری از رزومه ی فرد بدهید.

تیم شرکت

نام و نام خانوادگی، تخصص

در یک پاراگراف توضیح مختصری از رزومه ی فرد بدهید.

تیم شرکت

نام و نام خانوادگی، تخصص

در یک پاراگراف توضیح مختصری از رزومه ی فرد بدهید.

زمان

از 1398-05-05 04:30
تا 1398-05-06 04:30

برگزارکننده

آلتین پارت
04133310214-04133331917
info@altinpart.com

شبکه های اجتماعی

Following content will appear on all events