•  تامین و توزیع کننده قطعات خودرو (بازرگانی طهماسبی)   

 تصاویر حضور شرکت آلتین پارت در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تبریز شهریور 98


 بازتاب رسانه ای حضور شرکت آلتین پارت در نمایشگاه  قطعات خودرو بین المللی تبریز