•  تامین و توزیع کننده قطعات خودرو (بازرگانی طهماسبی)