•  تامین و توزیع کننده قطعات خودرو (بازرگانی طهماسبی)   

عنوان سوال فرضی دوم

پاسخ را در این قسمت یادداشت کنید. طوری مشتری را راهنمایی کنید که مشتری با خواندن آن پاسخ خود را دریافت کنید و تعداد مراجعه به شما برای پشتیبانی به حداقل برسد.


1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره